สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1
22 พฤษภาคม 2566