สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ….
22 พฤษภาคม 2566