วิภา เต็งอภิชาต (2555) : การตรวจสอบข้อมูลการกระจายวัตถุเสพติดในส่วนภูมิภาค
6 เมษายน 2566