นางสาวกรพินธุ์ ณ ระนอง (2563) : การศึกษาบทบาทของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ต่อพัฒนาการในการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมของประเทศไทย
17 เมษายน 2566