กนกวรรณ โสภากิติบูรณ์ (2560) : การศึกษาการควบคุมยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 ตำรับโคเดอีน ในปัจจุบัน
9 เมษายน 2566