นางสาวอริสรา วรรณวิทยาภา (2561) : แนวทางการจัดทำบัญชีควบคุมและรายงานผลการดำเนินกิจการเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สำหรับสถานพยาบาล ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559
11 เมษายน 2566