ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งของกลางให้ อย.


  1. หนังสือมอบอำนาจการใช้งานระบบ
  2. หนังสือเวียน ที่ สธ 1003.4/13837 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง ทบทวนสิทธิเจ้าหน้าที่เข้าใช้งานระบบสารสนเทศข้อมูลยาเสพติดให้โทษของกลาง
  3. หนังสือเวียน ที่ สธ 1003.6/ว4441 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งกำหนดการตรวจรับยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ของกลาง


ดาวโหลดเอกสารประกอบการส่งของกลางให้ อย.


ชื่อเอกสาร

Download

กำหนดการตรวจรับของกลาง

Download

ข้อปฏิบัติในการส่งเอกสาร

Download

หนังสือนำส่งของกลาง

Download

ตัวอย่างหนังสือขอเลื่อน – ยกเลิกการส่งของกลาง

Download

คู่มือการกรอก Template ของกลาง ของ อย.

Download

Excel Template สำหรับใช้กับ Excel เวอร์ชั่น 2003 – 2007 update 7/08/2561

Download

Excel Template สำหรับใช้กับ Excel เวอร์ชั่น 2010 ขึ้นไป update 7/08/2561

Download

ฉลากแสดงรายละเอียดเปิดซองของกลาง

Download

ซองส่งเอกสาร

Download

การนำส่งยาเสพติดที่เหลือจากตรวจพิสูจน์ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

Download

หนังสือมอบอำนาจการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มสมรรถนะการบริหารจัดการคงคลังยาเสพติด อย.

Download

วิธีการแปลงข้อมูลจาก F-Net ส่ง อย.

คู่มือการจัดทำข้อมูลของกลางเพื่อนำส่ง อย.

สอนบรรยายการทำบัญชี อ.ย.

ผู้ประสานงานระบบ F-Net สารนิเทศตำรวจ 0 2205 1582


Download

Download