กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ที่เกี่ยวกับของกลาง


ลำดับ

กฎ / ระเบียบเกี่ยวกับการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษ / วัตถุออกฤทธิ์ ของกลาง

สถานะ

1

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเปรียบเทียบปรับ พ.ศ. 2565

Active

2

ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการตรวจรับ การตรวจพิสูจน์ การเก็บรักษา การทำลาย การนำไปใช้ประโยชน์ และการรายงานยาเสพติด พ.ศ. 2565

Active

3

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 115 ตอนพิเศษ 106ง. วันที่ 6 พฤศจิกายน 2541 

 – บัญชีแสดงรายละเอียดการรับของกลาง สำหรับ อย. (แบบ 1)

 – บัญชีแสดงรายละเอียดการส่งของกลาง สำหรับ สถานตรวจพิสูจน์ (แบบ 2) 

Inactive

4

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเก็บรักษาของกลางที่มิใช่ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2521 

Inactive

5

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจับ ยึดและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111/ตอนพิเศษ 33 ง/หน้า 24 / 10 สิงหาคม 2537

Inactive


  1. ข้อกำหนดการแบ่งประเภทของกลางเป็นรายใหญ่ / รายย่อย เพื่อใช้เป็นแนวทางให้สถานตรวจพิสูจน์ ในการจัดแยกบัญชีนำส่งของกลางเป็น 3 บัญชี เพื่อส่งให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เก็บรักษา (Inactive)
  2. ห​​นังสือเวียนที่ สธ 1004/6/ว14854 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เรื่อง ขอความร่วมมือสถานตรวจพิสูจน์ในการจัดแยกบัญชีนำส่งยาเสพติดให้โทษของกลาง (Inactive)
  3. ห​​นังสือเวียนที่ ยธ 1102(วก.)/6604 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง อำนาจหน้าที่พิจารณาการทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง (Inactive)