บทกำหนดโทษยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 10 ปี

และปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท

ม.34,ม.35,ม.91,ม.146 วรรคหนึ่ง

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครอง

ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 โดยไม่ได้รับอนุญาต

โดยเป็น การกระทำดังต่อไปนี้ 

(1) การกระทำเพื่อการค้า

(2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน

(3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี

(4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ

(5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือ ขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ

จำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี 

และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท – 1,500,000 บาท

ม.34, ม.91, ม.146 วรรคสอง

นำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

โดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก

ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

ม.136, ม.36

การผลิต นำเข้า หรือ ส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ปลอม

จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ

ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ม.52, ม.142 วรรคหนึ่ง

จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ปลอม

จำคุกไม่เกิน 7 ปี และปรับ

ไม่เกิน 700,000 บาท

ม.52, ม.142 วรรคสอง

การผลิต นำเข้า หรือ ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

ผิดมาตรฐาน

จำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.53, ม.143 วรรคหนึ่ง

จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ผิดมาตรฐาน

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับ

ไม่เกิน 40,000 บาท หรือ

ทั้งจำทั้งปรับ

ม.53, ม.143 วรรคสอง

การนำเข้า หรือ ส่งออก ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

เสื่อมคุณภาพ

จำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.54, ม.144 วรรคหนึ่ง

จำหน่าย ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เสื่อมคุณภาพ

จำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.54, ม.144 วรรคสอง

การผลิต หรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

ระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจำควบคุมกิจการ 

ปรับตั้งแต่ 10,000-100,000 บาท

ม.95, ม.150

การมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อเสพ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท 

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.107, ม164

เสพยาเสพติด  

จำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.104, ม.162, ม.113,

ม.114

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ

ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี 

หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.106, ม.171 วรรคหนึ่ง

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ

ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพ โดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิด

ด้วยกันตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2-15 ปี

และ ปรับตั้งแต่ 200,000-1,500,000 บาท

ม.106, ม.171 วรรคสอง

การจูงใจ ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ

ใช้กำลังบังคับให้ผู้อื่นเสพ โดย เป็นการกระทำต่อหญิง

หรือต่อบุคคล อายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจ

ให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง

หรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา        

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี

ถึงจำคุกตลอดชีวิต 

และปรับตั้งแต่ 300,000 บาท – 5,000,000 บาท

ม.106, ม.171 วรรคสาม

ผู้ควบคุมยานพาหนะ ที่ไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควร

เพื่อมิให้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 สูญหาย

หรือมีการนำไปใช้ในทางไม่ชอบ

ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ม.135, ม.33 (2)

-โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2

โดยไม่ได้รับอนุญาต -เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบ

กิจการโฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับ

ยาเสพติดให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษ

เช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา

-จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

-ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลา

ที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ม.137, ม.37


บทลงโทษ.png