บทกำหนดโทษยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

1.   ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5โดยไม่ได้รับอนุญาต

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี
และปรับไม่เกิน 500,000 บาท

 

ม.35 (4) หรือวรรคสอง, ม.93, ม.148

1.1  ถ้าการกระทำความผิดเป็นการกระทำดังต่อไปนี้

(1) การกระทำเพื่อการค้า

(2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน

(3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี (4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานอันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ

(5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย

(6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 15 ปี

และปรับตั้งแต่ 100,000 บาท
ถึง 1,500,000 บาท

2.ผู้ใดเสพยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ม.104, ม.162

3.ผู้ใดจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพยาเสพติดให้โทษ  ในประเภท 5

ต้องระวางโทษจำคุก ไม่เกิน 10 ปี

หรือปรับไม่เกิน 1,000,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 ม.106, ม.171

3.1 ถ้าการกระทำความผิดได้กระทำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิด ด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 2 ปี ถึง 15 ปี

และปรับตั้งแต่200,000 บาท ถึง 1,500,000บาท

3.2 ถ้าการกระทำความผิดเป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญา หรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา

ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต

และปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง 5,000,000บาท

4. ผู้ใดใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใดให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือ มีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

ต้องระวางโทษเป็นสองเท่าของโทษ

ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  สำหรับความผิดนั้น

ม.128

5. โฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท

หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.37, ม.137

5.1 เจ้าของสื่อโฆษณาหรือผู้ประกอบกิจการโฆษณา ทำการโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษ ผู้กระทำต้องระวางโทษเช่นเดียวกันกับผู้โฆษณา

ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท

ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

6.ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เพื่อเสพ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.107, ม.164

7. ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ปลอม

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี

หรือปรับไม่เกิน 1,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 ม.52, ม.142

 

7.1 ผู้ใดจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ปลอม

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี 

และปรับไม่เกิน 700,000 บาท

8. ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ผิดมาตรฐาน

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี

หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ม.53, ม.143

8.1 จำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ผิดมาตรฐาน

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

9. ผู้ใดนำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เสื่อมคุณภาพ

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี

หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

  ม.54, ม.144

9.1 จำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เสื่อมคุณภาพ    

ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี

หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

10. ผู้ควบคุมยานพาหนะผู้ใดไม่จัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้ยาเสพติด ให้โทษในประเภท 5 สูญหายหรือมีการนำเอาไปใช้โดยมิชอบ

ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน50,000 บาท

ม.33(2), ม.135

11. ผู้รับอนุญาตนำเข้าหรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 นำเข้าหรือส่งออกในแต่ละครั้งโดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก

ต้องระวางโทษปรับครั้งละไม่เกิน5,000 บาท

ม.36, ม.136

12. ผู้รับอนุญาตผลิตหรือจำหน่ายซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ในระหว่างที่เภสัชกรมิได้อยู่ประจำควบคุมกิจการ

ปรับตั้งแต่ 10,000 – 100,000 บาท

ม.95, ม.150บทลงโทษ.png