บทกำหนดโทษวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 10 ปี และปรับ ไม่เกิน 1,000,000 บาท

ม.94,ม.149 วรรคหนึ่ง(1), ม35 (5)

การผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย มีไว้ในครอบครองหรือนำผ่าน ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ในประเภท 1 เป็นการกระทำดังต่อไปนี้ (1) การกระทำเพื่อการค้า (2) การก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน (3) การจำหน่ายแก่บุคคลอายุไม่เกินสิบแปดปี (4) การจำหน่ายในบริเวณสถานศึกษา สถานที่ อันเป็นที่เคารพในทางศาสนาของหมู่ชนใด หรือสถานที่ราชการ (5) การกระทำโดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็ญว่าจะใช้กำลังประทุษร้าย (6) การกระทำโดยมีอาวุธหรือใช้อาวุธ

จำคุกตั้งแต่ 1-15 ปี และปรับตั้งแต่ 100,000 – 1,500,000 บาท

ม.94, ม.149 วรรคสอง

นำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 5 ปี และปรับไม่เกิน500,000 บาท

ม.94, ม149 วรรคสาม

การเปลี่ยนแปลงจุดหมายในการส่งวัตถุออกฤทธิ์ หรือไม่ส่งวัตถุออกฤทธิ์กลับคืนไปยังประเทศที่ส่งออก

จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.41, ม.138

การนำผ่านวัตถุออกฤทธิ์ โดยมีการแปรรูปหรือแปรสภาพวัตถุออกฤทธิ์เป็นอย่างอื่น หรือเปลี่ยนหีบห่อที่บรรจุวัตถุออกฤทธิ์ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเลขาธิการ อย.

จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.42, ม.139

การจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปหรือจำหน่ายซึ่งวัตถุออกฤทธิ์และยารวมกันหลายขนาน โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า

จำคุก ไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.151, ม96

ผู้ใดเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน20,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ม.104, ม.162

ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เพื่อเสพ 

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.107, ม.164

ผู้ใดจูงใจ ชักนำ ยุยงส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรม หรือใช้วิธีข่มขืนใจด้วยประการอื่นใด ให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 จำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ

ม.106, ม.172 วรรคหนึ่ง

ถ้าทำโดยมีอาวุธ หรือโดยร่วมกระทำความผิด ด้วยกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ให้ผู้อื่นเสพวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

จำคุกตั้งแต่ 1-10 ปี และปรับ ตั้งแต่ 100,000 – 1,000,000 บาท

ม.106, ม.172 วรรคสอง

ถ้าเป็นการกระทำต่อหญิงหรือต่อบุคคลอายุ ไม่เกิน 18 ปี หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญาหรือเพื่อประโยชน์ แก่ตนเองหรือผู้อื่นในการกระทำความผิดทางอาญา

จำคุกตั้งแต่ 3 ปี ถึงจำคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 300,000 - 5,000,000 บาท

ม.106, ม.172 วรรคสาม

นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาตเฉพาะคราวในแต่ละครั้งที่นำเข้าหรือส่งออก

ปรับครั้งละ ไม่เกิน 5,000 บาท

ม.136, ม.36

โฆษณาเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 โดยไม่ได้รับอนุญาต    

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำ ทั้งปรับ -ปรับอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาท ตลอดระยะเวลาที่ยังฝ่าฝืนหรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง

ม.137, ม.37

การนำเข้าซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 นอกเหนือจากที่ระบุในใบอนุญาตเฉพาะคราว โดยไม่ได้รับอนุญาต

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน40,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.140, ม.43

การส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 ยังประเทศที่ระบุห้ามนำเข้าโดยไม่ได้รับใบอนุญาต พิเศษเฉพาะคราวจากประเทศนั้นและใบอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวจากเลขาธิการ อย.

จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน60,000บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.141, ม.43


บทลงโทษ.png