บทกำหนดโทษสารระเหย ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด

ลักษณะความผิด

บทกำหนดโทษ

มาตราที่เกี่ยวข้อง

ผู้ผลิต หรือ ผู้นำเข้า สารระเหย ไม่จัดให้มีภาพ เครื่องหมาย หรือข้อความ ที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุสารระเหย ก่อนนำออกจำหน่าย

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.97,ม.154

จำหน่ายสารระเหย โดยไม่มีภาพ เครื่องหมายหรือข้อความที่ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสารระเหยต้องจัดให้มีที่ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อที่บรรจุตามกฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.98,ม.155

จำหน่ายสารระเหย หรือจัดหาสารระเหยให้แก่บุคคลที่อายุไม่เกิน 18 ปี เว้นแต่เป็นการจำหน่ายหรือจัดหาโดยสถานศึกษาเพื่อใช้เป็นการเรียนการสอน

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.99,ม.156

จำหน่ายหรือจัดหาสารระเหย ให้แก่ผู้ที่ตนรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย

จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.100, ม.157 วรรคหนึ่ง

จำหน่ายหรือจัดหาสารระเหย ให้แก่ผู้ที่ตนรู้ หรือควรรู้ว่าเป็นผู้ติดสารระเหย ที่มีอายุไม่เกิน 18 ปี

จำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.100,ม157วรรคสอง

เสพสารระเหย

จำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.105,ม.163

ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจให้ผู้อื่นเสพสารระเหย

จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.106, ม.173 วรรคหนึ่ง

ชักนำ ยุยง ส่งเสริม ใช้อุบายหลอกลวง ขู่เข็ญ ใช้กำลังบังคับ ใช้อำนาจครอบงำผิดคลองธรรมหรือใช้วิธีข่มขืนใจให้ หญิงหรือบุคคลอายุไม่เกิน 18 ปี เสพสารระเหย หรือเป็นการกระทำเพื่อจูงใจให้ผู้อื่นกระทำความผิดทางอาญาหรือเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง หรือผู้อื่นในการกระทำผิดทางอาญา

จำคุกไม่เกิน3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ม.106,ม.173 วรรคสอง


บทลงโทษ.png