ประกาศ (2).gif

"ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป กองควบคุมวัตถุเสพติด ยกเลิกการขอรับสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล” เฉพาะกรณีเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตด้วยตนเองเท่านั้น กรณีนิติบุคคล ให้แจ้งเลขที่นิติบุคคล"


กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต/มอบอำนาจ มาด้วยตนเองให้ยื่นบัตรประชาชน หรือแสดงตนผ่าน Application ThaiID/แจ้งเลขรหัสประจำบ้าน/ เลขนิติบุคคลการขออนุญาต


1. Certificate of Free Sale, Certificate of a Pharmaceutical Product, Translation


2. คำขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าวัตถุออกฤทธิ์ตัวอย่างในประเภท 3 หรือประเภท 4

3. อนุญาตโฆษณายาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์


4. อนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุสพติด (ภาคเอกชน) ​

 1. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง ยส 2
 2. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง ยส 3
 3. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง ยส 4 หรือ ยส 5
 4. ขอนำเข้า-ส่งออกกัญชง (HEMP) ในแต่ละครั้ง
 5. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง วจ 2
 6. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง วจ 3 หรือ วจ 4
 7. ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ

5. อนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด (ภาครัฐ)

 1. ขอนำเข้าเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด (เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ)
 2. ขอส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด (เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ)
 3. ตัวอย่างหนังสือขอนำเข้า/ส่งออกเฉพาะคราว และหนังสือมอบอำนาจ

6. ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และ 5

- ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

 1. ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง นำเข้า ซึ่ง ยส 4
 2. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
 3. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มวิธีการวิเคราะห์สูตรการผลิตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

- ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

 1. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
 2. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง
 3. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
 4. คำขอยกเลิกใบอนุญาต


7. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์

8. การขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)  สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้

9. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ และแบบสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขอให้วินิจฉัย

10Curricum Vitae สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

11. การขออนุญาตนำเข้ากาเฟอีน

12. การขึ้นทะเบียนตำรับ ยส.3 และ วจ. 3,4