การขออนุญาต


1. Certificate of Free Sale, Certificate of a Pharmaceutical Product, Translation

2. อนุญาตโฆษณายาเสพติด / วัตถุออกฤทธิ์

3. อนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุสพติด (ภาคเอกชน) ​

 1. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง ยส 2
 2. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง ยส 3
 3. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง ยส 4 หรือ ยส 5
 4. ขอนำเข้า-ส่งออกกัญชง (HEMP) ในแต่ละครั้ง
 5. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง วจ 2
 6. ขอนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่ง วจ 3 หรือ วจ 4
 7. หนังสือมอบอำนาจ

4. อนุญาตนำเข้า-ส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด (ภาครัฐ)

 1. ขอนำเข้าเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด (เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ)
 2. ขอส่งออกเฉพาะคราวซึ่งวัตถุเสพติด (เฉพาะหน่วยงานภาครัฐ)
 3. ตัวอย่างหนังสือขอนำเข้า/ส่งออกเฉพาะคราว และหนังสือมอบอำนาจ

5. ใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 และ 5

- ยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

 1. ขอรับใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง นำเข้า ซึ่ง ยส 4
 2. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4
 3. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือการเพิ่มวิธีการวิเคราะห์สูตรการผลิตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 4

- ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5

 1. การขออนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา
 2. ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

- HEMP

 1. ขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาต จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์
 2. แนวทางการกรอกคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์
 3. แนวทางการเสนอประเภทแบบคำขอรับหนังสือสำคัญแสดงการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ต่อที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ โดยคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษมีมติรับทราบ ในการประชุมครั้งที่ 388-3/2561 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
 4. กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559
 5. ประกาศกรรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ เรื่อง กำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2562

6. การขออนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์

7. การขออนุญาตจำหน่ายยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 (สำหรับสถานพยาบาลของรัฐ และเอกชนในเขตกรุงเทพมหานคร)  สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตผ่านระบบอินเตอร์เน็ต (e-submission) ได้

8. แบบตรวจสอบเอกสารประกอบการขอวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ และแบบสรุปข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ขอให้วินิจฉัย

9. Curricum Vitae สำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อแต่งตั้งทำหน้าที่ในการประเมินเอกสารทางวิชาการการตรวจวิเคราะห์ การตรวจสถานประกอบการ หรือการตรวจสอบผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติด

10. การขออนุญาตนำเข้ากาเฟอีน

11. การขึ้นทะเบียนตำรับ ยส.3 และ วจ. 3,4