Public Hearing No.56 ขอรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ที่สามารถสั่งใช้ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. .... **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 30 ธ.ค. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.55 ขอรับฟังความเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ที่มิใช่สารสกัดจากกัญชาหรือกัญชง ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคหรือเสพเพื่อการศึกษาวิจัยได้ พ.ศ. .... **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 30 ธ.ค. 66

ดูเนื้อหา
กิจกรรมปล่อยขบวนรถขนย้ายยาเสพติดของกลาง ตามปฏิบัติการ Set Zero เดินหน้ากำจัดให้สิ้นยาเสพติด ครั้งที่ 57 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2566 ณ กระทรวงสาธารณสุข

วันที่เผยแพร่ 25 ธ.ค. 66

ดูเนื้อหา
แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2566)

วันที่เผยแพร่ 28 พ.ย. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.53 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดปริมาณยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 ที่ผู้อนุญาตจะอนุญาตให้จำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครอง พ.ศ. .... **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 08 พ.ย. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.52 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง การขึ้นบัญชีผู้เชี่ยวชาญ องค์กร ผู้เชี่ยวชาญ หน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 17 ตุลาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 09 ต.ค. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.52 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงวัตถุตำรับยกเว้น พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 17 ตุลาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 09 ต.ค. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.51 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและการยกเว้นค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตโฆษณายาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ และค่าธรรมเนียมที่เจ้าหน้าที่ได้ให้บริการตาม (๑๗) (๑๘) (๑๙) (๒๐) และ (๒๑) ในอัตราค่าธรรมเนียมท้ายประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 17 ตุลาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 09 ต.ค. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.50 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตพิเศษเฉพาะคราวเพื่อส่งออกวัตถุออกฤทธิ์ที่ห้ามนำเข้า พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 17 ตุลาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 09 ต.ค. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.49 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะสารสกัดจากพืชกัญชาหรือกัญชง พ.ศ. .... (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 21 สิงหาคม 2566)**หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 11 ส.ค. 66

ดูเนื้อหา