สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงว่าด้วยการขออนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003/ว12322 ลงวันที่ 29 กันยายน 2565 เรื่อง แจ้งไม่มีการต่ออายุใบอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด (ในช่วงปลายปี 2565)

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
คู่มือใช้ กัญชา อย่างไร รับ รู้ ปรับใช้ เพื่อสุขภาพที่ดีและปลอดภัย

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว17803 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2564 เรื่อง การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้อนุญาต ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขายวัตถุออกฤทธิ์

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว17610 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับรอง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว17603 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา พ.ศ. 2564 และกฎหมายลำดับรอง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว17304 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว17301 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และประมวลกฎหมายยาเสพติด

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003/ว12134 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทเพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003/ว12135 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2564 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา