โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบเครือข่ายด้านยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ในส่วนภูมิภาค (การฝึกปฏิบัติ แนวทางการตรวจสอบสถานพยาบาล)

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
การประชุม E-meeting ของกลุ่มกำกับดูแลหลังออกสู่ตลาด กับ สสจ. เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
การประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการส่งหลักฐานการชำระเงินค่าวัตถุเสพติด กองควบคุมวัตถุเสพติด กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 – 15.30 น.

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
ผู้อำนวยการกองควบคุมวัตถุเสพติด ได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2566

วันที่เผยแพร่ 09 เม.ย. 67

ดูเนื้อหา
แบบคำขอซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 และประเภท 4 และวัตถุออกฤทธิ์ กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

วันที่เผยแพร่ 09 มี.ค. 67

ดูเนื้อหา
วันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดประชุมเตรียมการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-เกาหลี เพื่อหารือเรื่องความร่วมมือในโครงการจัดทำระบบควบคุมยาเสพติดแบบครบวงจร

วันที่เผยแพร่ 06 มี.ค. 67

ดูเนื้อหา
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ว่าด้วยการขายยาเสพติด พ.ศ. 2567

วันที่เผยแพร่ 06 มี.ค. 67

ดูเนื้อหา
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มีนโยบายงดการให้และรับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO GIFT POLICY)

วันที่เผยแพร่ 27 ก.พ. 67

ดูเนื้อหา
กองควบคุมวัตถุเสพติด ได้เกียรติบัตรจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เรื่อง การประเมินองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระดับ องค์กรพัฒนาคุณธรรม ให้ไว้ ณ วันที่ 24 มกราคม 2567

วันที่เผยแพร่ 14 ก.พ. 67

ดูเนื้อหา