หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาล ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003/ว10812 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เรื่อง แจ้งหลักเกณฑ์การชำระหนี้ และวิธีการชำระหนี้

วันที่เผยแพร่ 21 ก.ค. 66

ดูเนื้อหา
Public Hearing No.48 ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 7 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 25 กรกฎาคม 2566) **หมดเขตแสดงความเห็นแล้ว**

วันที่เผยแพร่ 11 ก.ค. 66

ดูเนื้อหา
กิจกรรมทำลายยาเสพติดของกลาง ครั้งที่ 56 ในวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่เผยแพร่ 28 มิ.ย. 66

ดูเนื้อหา
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงซึ่งออกตามประมวลกฎหมายยาเสพติด จำนวน 4 ฉบับ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 30 พฤษภาคม 2566)

วันที่เผยแพร่ 29 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการกับยาเสพติด กรณีอันเชื่อได้ว่าเป็นยาเสพติดที่ไม่ปลอดภัยหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ (หมดเขตรับฟังประชาพิจารณ์ 15 มีนาคม 2566)

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
Control of Cannabidiol as Dangerous Drug under the Dangerous Drugs Ordinance (Cap. 134) in Hong Kong

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท พ.ศ. ….

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตจำหน่ายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ….

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
แบบสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของ อย. กลุ่มผู้ประกอบการ (ผู้มาติดต่อกองควบคุมวัตถุเสพติด...

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับร่างกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก วัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. ….

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา