หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุข และผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003.3/ว13257 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2560 เรื่อง แจ้งขั้นตอนการปฏิบัติงานวิธีการขอทำลายวัตถุเสพติดที่ใช้ในทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรม

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาต ที่่ สธ 1003.2/ว 182 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560 เรื่อง ขอแจ้งวันสิ้นอายุของทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และทะเบียนวัตถุตำรับ

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตนำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ ที่ สธ 1003.5/254 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนเวียนผู้ประกอบการ ที่ สธ 1003.2/ว 8896 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การขออนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
ต่ออายุใบอนุญาตวัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 ประจำปี 2564

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
ของขวัญปีใหม่ กฎกระทรวงกัญชงฉบับใหม่ ลงราชกิจจาแล้ว เปิดให้คนไทยทุกคนปลูกได้ ใช้ประโยชน์ได้ทุกวัตถุประสงค์ พร้อมเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
การขออนุญาตต่อเนื่องกัญชง (Hemp) ปี 2564

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003.2/13121 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เรื่อง การขอรับอนุญาตผลิต จำหน่าย นำเข้า ส่งออกหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 พ.ศ. 2564

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
อย. ย้ำ ครม. เห็นชอบหลักการกฎกระทรวงกัญชง ชูเป็นพืชเศรษฐกิจ

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงและประกาศซึ่งออกตามมาตรา 58/2 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา