หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003/ว12103 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2564 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2565

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียน กรม สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานคดียาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กองกฎหมาย สป. องค์การเภสัชกรรม มหาวิทยาลัย สภาวิชาชีพ สมาคม ที่ สธ 1003/ว10231 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2564 เรื่อง แจ้งกฎหมายใหม่ จำนวน 30 ฉบับ

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตการขอรับอนุญาตครอบครองยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 (รายเดิม ขอต่อเนื่อง) ปี 2565

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตฯ ที่ สธ 1003.2/ว 10587 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว8155 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการอนุญาตจำหน่ายหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 พ.ศ. 2563 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง พนักงานเจ้าหน้าที่ยาเสพติดให้โทษ, เอกสารมอบหมาย และค่าใช้จ่ายที่จัดเก็บตาม ม.44

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/856 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2564 เรื่อง ชี้แจงกรณีการแต่งตั้งคณะกรรมการจังหวัด เพื่อปฏิบัติการตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.5/1675 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง ขอความร่วมมือในการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ FDA e-Submissions ของ อย.

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
อย. เตือน ระวังตกเป็นเหยื่อธุรกิจลวงปลูกกัญชง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ปลด "ใบกัญชา ใบกัญชง" พ้นบัญชียาเสพติดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และสุขภาพตามวิถีพื้นบ้าน

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา