หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว15006 ลงวันที่ 14 กันยายน 2563 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2564

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
กระทรวงสาธารณสุขเสนอ ครม. แก้ พรบ.ยาเสพติดให้โทษให้ประชาชนปลูกกัญชา ใช้รักษาอาการป่วยได้-ขายได้

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
อย. ย้ำ ครม. เห็นชอบหลักการกฎกระทรวงกัญชง ชูเป็นพืชเศรษฐกิจ

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
สาวถึงต้นตอยาลดอ้วนมรณะ พบเป็นแหล่งใหญ่ผลิตยาปลอมจำนวนมาก

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่สธ 1003.7/8209 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2562 เรื่อง การตรวจสอบข้อมูลการกระจายผลิตภัณฑ์วัตถุเสพติดสำเร็จรูป

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนหน่วยงานของรัฐ ที่ สธ 1003.5/ว1188 ลงวันที่ 18 เมษายน 2562 เรื่อง แจ้งการออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 จำนวน 2 ฉบับ

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ที่ สธ 1006.4/ว3698 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดที่ สธ 1003.7/3485 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2562 เรื่อง รายงานผลการรับแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชาตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โดยไม่ต้องรับโทษ ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ที่ สธ 1006.4/3697 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2562 เรื่อง แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุญาตให้ปลูกกัญชา และแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ขอรับอนุญาตปลูกซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชา

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.5/2670 เรื่องแจ้งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา