หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.5/2669 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องแจ้งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
ปฏิบัติการจับล็อตใหญ่ กวาดล้างแหล่งผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผิดกฎหมายลักลอบใส่สารไซบูทรามีน ของกลางกว่า 30 ล้านบาท

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.5/ว 11650 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2561 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.5/ว 11649 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้มีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. 2561 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียน ที่ สธ 1003.5/ว2243 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียน ที่ สธ 1003.5/ว 1774 ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561 เรื่อง แจ้งประกาศกระทรวง กำหนด พนง. มีอำนาจให้ตรวจหรือทดสอบว่ามีวัตถุออกฤทธิ์ในร่างกาย และประกาศ คกก. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลนั้นมีวัตถุออกฤทธิ์ในร่างกาย

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.5/253 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 เรื่อง แจ้งประกาศเกี่ยวกับด่านตรวจสอบวัตถุออกฤทธิ์

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายกสภาเภสัชกรรม ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว 16434 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายกสัตวแพทยสภา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว 16434 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายกแพทยสภา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว 16434 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา