หนังสือเวียนนายกทันตแพทยสภา ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว 16434 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว 16433 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.4/2607 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง แจ้งกำหนดการเปิดใช้งานระบบสารสนเทศใหม่ การแก้ไขรายการในใบอนุญาต และการยกเลิกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุเสพติด

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว 8893 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2560

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว10015 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เรื่อง การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์และยาเสพติดให้โทษ เพื่อใช้ในปี พ.ศ. 2559

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลของรัฐ ที่ สธ 1003.5/ว6234 ลงวันที่ 17 เมษายน 2563 เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดส่งยาเสพติดให้โทษ/วัตถุออกฤทธิ์ทางไปรษณีย์ ในระหว่างสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาต ที่ สธ 1003.2/ว 343 ลงวันที่ 19 มกราคม 2561 เรื่อง ขอแจ้งวันสิ้นอายุของทะเบียนตำรับยาเสพติดให้โทษในประเภท 3 และทะเบียนวัตถุตำรับ

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้รับอนุญาตผลิต ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 3 หรือประเภท 4 ด่วนที่สุด ที่ สธ 1003.5/ว 16760 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งกฎหมายใหม่

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือเวียนผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ที่ สธ 1003.2/ว 16438 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2560 เรื่อง แจ้งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตให้ขายวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 พ.ศ. 2560 และประกาศที่เกี่ยวข้อง

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา
หนังสือแจ้งเวียนผู้รับอนุญาต ที่ สธ 1003.2/ว 2602 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เรื่องแจ้งกำหนดเวลาในการยื่นคำขออนุญาตมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 4 หรือประเภท 5 กรณีขอเพิ่มปริมาณระหว่างปี/เพิ่มชนิดระหว่างปี พ.ศ. 2561

วันที่เผยแพร่ 22 พ.ค. 66

ดูเนื้อหา